Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WAT BAKT MARJOLEIN
1 Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Wat Bakt Marjolein. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Wat Bakt Marjolein te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2 Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Wat Bakt Marjolein zijn vrijblijvend. Wat Bakt Marjolein accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Wat Bakt Marjolein behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3 Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, Facebook/Messenger, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Wat Bakt Marjolein behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4 Bezorg- en administratiekosten
Wat Bakt Marjolein bezorgt alleen op afspraak en tenzij vooraf overeengekomen. Internetbestellingen kunnen, gecondtioneerd, via een vervoersdienst worden afgeleverd .De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Bij geen gehoor kunnen opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Indien er een factuur per post verstuurd dient te worden kunnen administratiekosten berekend worden.

5 Leveringen
Wat Bakt Marjolein zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. De overeengekomen en opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Wat Bakt Marjolein ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6 Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten, in verband met de versheid van de producten, binnen 4 uur na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Wat Bakt Marjolein te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 2 uur na aflevering bij Wat Bakt Marjolein te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

7 Betaling
De klant voldoet bij Wat Bakt Marjolein aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling bij ontvangst van de bestelling of via iDeal of Bankoverschrijving. In het geval dat Wat Bakt Marjolein een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Wat Bakt Marjolein.

8 Reclames
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, artikel 6 gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wat Bakt Marjolein de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9 Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Wat Bakt Marjolein over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

10 Aansprakelijkheid
Wat Bakt Marjolein is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Wat Bakt Marjolein is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Wat Bakt Marjolein komen. Wat Bakt Marjolein draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van Wat Bakt Marjolein of van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Wat Bakt Marjolein eveneens geen verantwoordelijkheid. Wat Bakt Marjolein is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Wat Bakt Marjolein, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wat Bakt Marjolein. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Wat Bakt Marjolein uitgesloten. Wat Bakt Marjolein is niet aanpsrakelijk voor eventuele, niet beperkt tot, allergische of andere reacties welke het gevolg zijn van het nuttigen van een product. Wat Bakt Marjolein is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, veroorzaakt door ondernemer of door haar ingeschakelde (hulp) personen, ontstaan ten tijde of als gevolg van een gegeven zgn. workshop of enig andere instructie.

11 Diversen
De klant van Wat Bakt Marjolein dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Wat Bakt Marjolein geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Wat Bakt Marjolein garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

In geval van overmacht heeft Wat Bakt Marjolein het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Wat Bakt Marjolein gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Wat Bakt Marjolein kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12 Rechten
Alle contacten en transacties met Wat Bakt Marjolein geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Wat Bakt Marjolein. Niets uit uitgaven of publicaties van Wat Bakt Marjolein mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wat Bakt Marjolein.

13 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wat Bakt Marjolein en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14 Cadeaubonnen
In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing die worden aangeboden door Wat bakt Marjolein. Door gebruik te maken van deze Wat bakt Marjolein cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
14.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) die worden aangeboden door Wat bakt Marjolein.
14.2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode. Iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Wat bakt Marjolein te worden verstrekt. Wat bakt Marjolein behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Wat bakt Marjolein aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen).
14.3. Elke cadeau bon heeft een unieke code deze is vermeld op de achterzijde van deze cadeaubon.
14.4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeauboncode is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
14.5. Cadeaubonnen uitgegeven door Wat bakt Marjolein zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Wat bakt Marjolein en kan op twee manieren worden besteed 1. voor producten (taart/gebak, etc.) 2. voor diensten (workshops, high tea, etc.)
14.6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
14.7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
14.8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Wat bakt Marjolein cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden.
14.9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
14.10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
14.11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
14.12. Wat bakt Marjolein staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Wat bakt Marjolein. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
14.13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wat bakt Marjolein zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
14.14. Per bestelling kunt u een onbeperkt aantal cadeaubonnen inwisselen.
14.15. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via info@watbaktmarjolein.nl. Wat bakt Marjolein zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.